Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura organizacyjna
Organami Przedszkola w Starych Babicach są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
     ________________________________________

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i Statutem.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 a) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli,
 b) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

 2. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.

 3. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli organizacji praktyk pedagogicznych.

 4. Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

 Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 Zadania dyrektora przedszkola:
- opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do zaopiniowania

- prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola

- po każdej przerwie w pracy placówki, powyżej 2 – ch tygodni, dokonywanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

- ustalenie ramowego rozkładu dnia przy udziale Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

- przygotowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

- wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 - organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;

- współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
- kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

- przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

- organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

- podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz uczęszczaniu dziecka do oddziału terapeutycznego oraz o terminie ich zakończenia;

- podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Przedszkola;

- powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie, o spełnianiu w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;
- zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;
- koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
- współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
- administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, opracowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania Przedszkola.
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 W wykonywaniu swoich zadań - współdziałanie z Radą Pedagogiczną, i rodzicami, a w szczególności:
 a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;
 b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.
 c) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

----------------------------------
Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

 Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

 Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzacego lub/ i sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Rodziców, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

 W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Przedszkola;
 b) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców;
 c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy;
 e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
 g) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 a) projekt planu finansowego Przedszkola;
 b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
 c) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
 d) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.

 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym ze zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 6. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

 ------------------
Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą co najmniej po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rady rodziców dzieci danego oddziału.

 Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
 a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 3. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, ustalając zasady i zakres współpracy.

 4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 a) opiniowanie programów nauczania i wychowania realizowanych w przedszkolu
 b) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola.

 6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w § 14 ust. 4.

 Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor Przedszkola, który:

  • zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji;
  • rozstrzyga sprawy sporne , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola.

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców
 


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:B. Pyć
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3852