Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, działająca na zasadach jednostek budżetowych Gminy Stare Babice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie utworzenia  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Starych Babicach.
 2. Przepisów  dotyczących pomocy społecznej oraz  sektora finansów  publicznych oraz w szczególności:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:A. Napurka
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3947