Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 roku, zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 (zwany dalej GOPS), w imieniu którego działa Dyrektor GOPS.

Kontakt z Dyrektorem:

 • pisemnie na adres:

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05-082 Stare Babice

 1. Rynek 21
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.napurka@gops-starebabice.pl
 • telefonicznie: (22) 722 90 11
 • lub osobiście w godzinach pracy GOPS:

poniedziałek – od 8.00 do 16.00

wtorek-czwartek – od 8.00 do 16.00

piątek – od 8.00 do 15.00

 

 1. Inspektor Ochrony Danych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pani Aneta Porębska, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-maila na adres: iod@gops-starebabice.pl lub pisemnie na adres:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

 05-082 Stare Babice

 1. Rynek 21

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 • wykonywania zadań statutowych GOPS Starych Babicach i innych prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO),
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) RODO);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej GOPS w Starych Babicach (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 • realizacji zawartych umów z kontrahentami GOPS w Starych Babicach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

 

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. przez czas wykonania zadań ustawowych przez GOPS w Starych Babicach i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, i/lub
 3. przez czas, w którym GOPS w Starych Babicach może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań ustawowych lub obowiązków prawnych,
 4. zgodnie z Jednolitym  rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik Nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wprowadzonej,
 5. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 

 1. Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych z Administratorem Danych Osobowych, firmy informatyczne, Urząd Gminy w Starych Babicach, Radca Prawny, podmioty zewnętrzne świadczące usługi objęte zakresem działania tut. GOPS,
 2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • 1) prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
 • 2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • 3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych;
 • 4) usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania;
 • 5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Pani/Pana;
 • 6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność                      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych. Podanie przez Państwo danych osobowych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem realizacji zadań przez GOPS w Starych Babicach.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 – gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na Pani/Pana  istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora Danych Osobowych wynika w szczególności z niżej wymienionych przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Starych Babicach
Data utworzenia:2019-07-03
Data publikacji:2019-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Alicja Napurka
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Pietrzyk
Liczba odwiedzin:3803